Our Products

Spices

 • Ajwain 
 • Bay leaf/ Tejpatta
 • Biryani Masala
 • Black Pepper
 • Black Seasame
 • Cajun Masala
 • Cardamom Green
 •  Chole Masala
 • Cinamon/Dalchini 
 •  Clove/ Lavang
 •  Coriander Powder
 •  Coriander Seeds
 •  Cumin Seed Powder
 •  Cumin Seeds
 •  Red chilli Powder (Hot)
 • Sabji Masala
 • Sambar Masala
 • Fennel seeds/Badisauf
 • Garam Masala
 • Goda Masala (Maharashtrian)
 • Hing
 • Methi dana
 •  Mustard seeds/ Rai
 • Mutton Masala
 •  Onion Garlic Masala
 •  Paneer Masala
 •  Pav Bhaji Masala
 •  Piri Piri 
 •  Rassam Masala
 •  Red Chilli Powder (Color)
 • Turmeric Powder
 •  White Pepper

Pulses

 • Arhar/ Tur Dal
 • Chana dal
 • Deshichana
 • Flax Seeds
 • Green Moong Whole
 • Kabuli chana
 • Masoor dal
 • Masoor Whole (without skin)
 • Moong dal
 • Sona Masoori
 • Urad Dal
 • Ground Nuts
 •  Rajma Black
 •  Rajma Chitra
 •  Rajma Red

Oils & Sweetners

 •  Jaggery Powder
 • Jaggery whole (1 KG)
 • Groundnut Oil 
 • Safflower Oil
 • Sesame Oil
 • Sunflower Oil

Grains

 • Bajra
 • Basmati Rice
 • Chavali
 • Indrayani Rice (Single Polish)
 • Jowar
 •  Poha Brown
 •  Poha White
 •  Wheat (Khapali)
 • Wheat (Lokwan)
 • Wheat Atta (Lokwan)

Other

 • Rock Salt

Close Menu